วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความหมายไอที

ความหมายของข้อมูลและ    สารสนเทศสารสนเทศได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลทางกรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ มีบุคคลสำคัญ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความหมายข้อมูลและสารสนเทศไว้ดังนี้

ความหมายของข้อมูล        พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ (ราชบัณทิตยสถาน. 2559 : ออนไลน์) เป็นความหมายเดียวกันกับพจนานุกรมไทย-อังกฤษ เลคซิตรอน (LEXiTRON) ให้ความหมายของข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริง ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลดิบ ข้อมูลจริง ข้อมูลรูปภาพ เป็นต้น (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2559 : ออนไลน์)

ความหมายของสารสนเทศ          คำว่าสารสนเทศในภาษาไทยใช้กันหลายคำ เช่น ข้อมูล ข่าวสาร สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน คือ ตรงกับคำว่า Information ในภาษาอังกฤษ (ครรชิต มาลัยวงศ์. 2535 : 11) แต่คำที่พบว่ามีการใช้บ่อย คือ คำว่า สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้ทั้ง 2 คำ

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของสารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร หรือการแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ (ราชบัณทิตยสถาน. 2559 : ออนไลน์)
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ เลคซิตรอน (LEXiTRON) ให้ความหมายของสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลหรือผลิตสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2559 :ออนไลน์)

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เทคโนโลยี+สารสนเทศ สำคัญอย่างไร

หัวข้อ

  1. เทคโนโลยี (Technology)
  2. สารสรเทศ (Information)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 15.30-18.50 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 11.20-15.30 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 8.00-11.20 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (ปีการศึกษา 2-2557 ทุกหมู่เรียน)

ตอบคำถามโดย ย่อ
1.       ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.       วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.       อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.       ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.       เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.       การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
7.       จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ความรู้เบื้องต้นเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันมา 5 ตัวอย่าง