วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เทคโนโลยี+สารสนเทศ สำคัญอย่างไร

หัวข้อ

  1. เทคโนโลยี (Technology)
  2. สารสรเทศ (Information)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 15.30-18.50 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 11.20-15.30 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 8.00-11.20 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (ปีการศึกษา 2-2557 ทุกหมู่เรียน)

ตอบคำถามโดย ย่อ
1.       ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.       วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.       อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.       ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.       เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.       การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
7.       จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ความรู้เบื้องต้นเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันมา 5 ตัวอย่าง

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควร
มีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้