วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม


หลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบลำดับ โครงสร้างคำสั่งแบบวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านคำสั่งภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตอบคำถามการใช้สื่ออนไลน์

1. สื่อออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ (ตอบเรียงลำดับ 1-5)
2. วัตถุประสงค์ในการใช้ (ตอบเป็นข้อ ๆ เรียงลำดับไม่น้อยกว่า 10 ข้อ)
3. ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ที่ใช้ (ตอบเรียงลำดับไม่น้อยกว่า 5 ข้อ)
4. ผลกระทบของสื่อออนไลน์ที่ใช้ (ตอบเรียงลำดับไม่น้อยกว่า 5 ข้อ)


วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

IT for Us today

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สื่อ) ได้แก่ การใช้ วิทยุ โทรทัศน์ VCD/DVD โทรศัพท์มือถือ iPone iPad คอมพิวเตอร์ PC Notebook Tablet เป็นต้น เพื่อการรับชมข้อมูลข่าวสาร การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูลในชีวิตประจำวัน
Application ใช้ เช่น การสืบค้นทางเว็บ Facebook Lines Youtube Google E-mail Game
ตอบคำถามใช้ชัดเจน
11.       นักศึกษาได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน โดยใช้สื่ออะไรบ้าง
22.      ความถี่ในการใช้ (ใช้ กี่วัน/สัปดาห์)
33.       ระยะเวลาในการใช้ (ใช้ กี่ชั่วโมง/วัน)
44.       เนื้อหาในการใช้ (ระบุให้ชัดเจน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
55.       นักศึกษาใช้ Application อะไรบ้าง
66.       ความถี่ในการใช้ (ใช้ กี่วัน/สัปดาห์)
77.       ระยะเวลาในการใช้ (ใช้ กี่ชั่วโมง/วัน)
88.       เนื้อหาในการใช้ (ระบุให้ชัดเจน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
99.       นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวอย่างไน
110.   และคิดว่าโทษมีบ้างไหมอย่างไร
111.   ข้อแนะนำในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีไรบ้าง
112.   มีข้อเสนอเป็นแนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความหมายไอที

ความหมายของข้อมูลและ    สารสนเทศสารสนเทศได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการนำข้อมูลไปทำการประมวลผลทางกรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ มีบุคคลสำคัญ นักวิชาการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความหมายข้อมูลและสารสนเทศไว้ดังนี้

ความหมายของข้อมูล        พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ (ราชบัณทิตยสถาน. 2559 : ออนไลน์) เป็นความหมายเดียวกันกับพจนานุกรมไทย-อังกฤษ เลคซิตรอน (LEXiTRON) ให้ความหมายของข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริง ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลดิบ ข้อมูลจริง ข้อมูลรูปภาพ เป็นต้น (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2559 : ออนไลน์)

ความหมายของสารสนเทศ          คำว่าสารสนเทศในภาษาไทยใช้กันหลายคำ เช่น ข้อมูล ข่าวสาร สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน คือ ตรงกับคำว่า Information ในภาษาอังกฤษ (ครรชิต มาลัยวงศ์. 2535 : 11) แต่คำที่พบว่ามีการใช้บ่อย คือ คำว่า สารนิเทศ และสารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้ใช้ได้ทั้ง 2 คำ

พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของสารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร หรือการแสดงหรือชี้แจงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ (ราชบัณทิตยสถาน. 2559 : ออนไลน์)
พจนานุกรมไทย-อังกฤษ เลคซิตรอน (LEXiTRON) ให้ความหมายของสารสนเทศ (Information) หมายถึง ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจัดการข้อมูลหรือผลิตสารสนเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2559 :ออนไลน์)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 15.30-18.50 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษา อังคาร 11.20-15.30 น)

ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้รับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาตามลำดับ การดำรงอยู่ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนรู้และก้าวให้ทัน นักศึกษาสืบค้นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ สมัยใหม่ในปัจจุบัน แล้วสรุปความรู้เป็นข้อ ๆ ทุกสัปดาห์

การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม

หลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบลำดับ โครงสร้างคำสั่งแบบวนซ้ำ การ...