วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (ปีการศึกษา 2-2557 ทุกหมู่เรียน)

ตอบคำถามโดย ย่อ
1.       ความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.       วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.       อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.       ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5.       เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6.       การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
7.       จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ความรู้เบื้องต้นเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันมา 5 ตัวอย่าง

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควร
มีกฎหมาย ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศในองค์กร

ประกอบด้วย
1. MIS
2. PS
3. OA
....

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เนื้อหา
1. ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
2. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล เช่น ผู้รับ, ผู้ส่ง, สื่อหรือช่องทาง, สารหรือข้อมูลที่ส่ง, ระเบียบวิธีการส่ง (Protocol)
3. สัญญาณในการรับส่งข้อมูล เช่น อนาลอก, ดิจิตอล...

4. รูปแบบการสื่อสารข้อมูล เช่น Simplex, Haft-Duplex, Duplex
5. ความหมายของระบบเครือข่าย
6. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร
7. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามขนาด เช่น LAN, MAN, WAN
8. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามลักษณะการให้บริการและการประมวลผล เช่น peer-to-peer, Client/Sever
9. รูปแบบเครือข่าย (Network Topology) เช่น BUS, STAR, RING,
10. อุปกรณ์การกระจายสัญญาณเครือข่าย เช่น Network Interface Card, Bridge, Hub, Switch, Gateway, Router
11. สื่อรับส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย เช่น สัญญาณวิทยุ, สัญญาณไมโครเวฟ, สัญญาณดาวเทียม
12. สื่อรับส่งสัญญาณเครือข่ายแบบใช้สาย เช่น สาย Coaxial และอุปกรณ์เข้าหัวสาย, สาย Twisted Pair และหัวต่อ RJ-45, สาย Fiber Optic และอุปกรณ์เข้าหัวสาย
13. วิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเตอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

IT และ ICT คืออะไร

ให้นักศึกษาค้นหาความหมายของ IT และ ICT

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

การสื่อสารข้อมูบลและเครือข่าย

สรุปการอ่านเอกสาร การสื่อสารข้อมูบลและเครือข่าย ในวันที่ 10 กันยายน 2556