วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

ชื่อวิชา 4125101 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย (Computer Application in Research) 2(1-2)
(รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม หรือรายวิชาเสริม)
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานวิจัยข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่มีประสิทธิภาพสูง และนิยมใช้ ระบบปฏิบัติการดอส (DOS) ระบบปฏิบัติการภายใต้วินโดว์ส (Windows) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC หรือ SPSS for Windows หรือโปรแกรมอื่น ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประเภทกระดาษทด (Spread Sheet) เช่น Excel ฯลฯ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor) สำหรับการพิมพ์รายงาน การสร้างตาราง การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Internet รายวิชานี้เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 1-2 โปรแกรม ตลอดจนการระบบเครือข่ายในการสืบค้นข้อมูลการวิจัย
วัตถุประสงค์
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์รายงานได้
3.วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
4.สร้างตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้
5.สืบค้นสารสนเทศโดยใช้ระบบเครือข่ายได้
เนื้อหาวิชา
1.ศึกษาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.ศึกษาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ต
3.กฎหมาย และจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 การสืบค้นสารสนเทศผ่านทางอินเตอร์เน็ต
4.2 การรับส่งจดหมายอิเลคโทรนิกส์
4.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ศึกษาการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิจัย


แผนการเรียน
สัปดาห์ที่/ เนื้อหาคอมพิวเตอร์ (1) เนื้อหาสถิติ (2)/ กิจกรรมการเรียนการสอน
0. ทำความเข้าใจร่วมกันในระบบการเรียนการสอน
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ DOS/Windows/ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย ชนิดของ การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ประเภทของข้อมูล/บรรยาย/ปฏิติการ
2.ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ /แนะนำโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW การเตรียม แบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์/ บรรยาย/ปฏิติการ
3.การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ/ บรรยาย/ปฏิติการ
4.การรับส่ง E-Mail, การสร้าง Web Blog การสร้างแฟ้มข้อมูล และการจัดทำคู่มือลงรหัสการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูล/ บรรยาย/ปฏิติการ
5-6.การใช้โปรแกรม Excel การลงข้อมูลในตาราง การแก้ไข จัดเก็บ การคำนวณค่า สถิติ และการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพิมพ์รายงาน/ บรรยาย/ปฏิติการ
7-9.การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ/ การลงข้อมูลในตาราง การแก้ไข จัดเก็บ การคำนวณค่า สถิติ และการอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ บรรยาย/ปฏิติการ
10.ทบทวนเนื้อหา 1-8 บรรยาย/ปฏิติการ
11.สอบประเมินผลรายวิชา แบบทดสอบ

การวัดและประเมินผล ใน 100% แบ่งเป็น
1. ความตั้งใจ สนใจศึกษาหาความรู้ 10 %
2. ความเข้าใจในเนื้อหา 30 %
3. ปฏิบัติการตามเนื้อหาได้ 40 %
4. ผลงานที่มอบหมาย 20 %
เกณฑ์การประเมิน
50-75 ได้ P
76-100 ได้ PD


ติดต่อผู้สอน
อ.ทองอินทร์ ไหวดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์
Tel : 0 8338 27572
Web Blog : http://thongin-srru.blogspot.com

1 ความคิดเห็น:

เสาวลักษณ์ เช่นชาย กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ

การเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม

หลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบลำดับ โครงสร้างคำสั่งแบบวนซ้ำ การ...